Stall Kungsgården erbjuder en inspirerande och motiverande stall- och hästmiljö. Vår kunniga personal samarbetar både med privatpersoner och verksamheter inom hälsa, vård, skola och omsorg för att hitta bäst innehåll och lösning för varje enskild individ.

Inslag från Fråga Doktorn, 2014

Fysioterapi på hästryggen

Fysioterapi på hästryggen

”Med hästen stimuleras och aktiveras både kropp och knopp på ett naturligt och lustfyllt sätt.”

Grunden i fysioterapi på hästryggen är att stärka rörelseutvecklingen hos barn och unga med motoriska utmaningar. Det kan ske som del av rehabiliteringen efter en operation, en förstärkning av habiliteringsinsatserna eller som en motiverande, allsidig rörelseträning i ett helhetsperspektiv. Verksamheten vänder sig både till vårdgivare och privatpersoner.

Hästunderstödda aktiviteter för barn och unga

Hästunderstödda aktiviteter för barn

”Vårt mål är att erbjuda motiverande och innehållsrika aktiviteter fyllda av glädje.”

Aktiviteterna vänder sig till barn och unga med behov av en individuellt anpassad och resursförstärkt verksamhet. Samvaron med hästen, hästens omvårdnad och hantering, stallet och utemiljön erbjuder en rik palett av meningsfulla och utvecklande aktiviteter som kan anpassas efter varje individs förutsättningar och intresse.

Hästen som lärandestöd

Hästen som lärandestöd

”Aktiviteter med hästar bygger på rutiner vilket ger en struktur och förutsägbarhet som barnet kan känna sig tryggt i.”

Vänder sig till förskola och skola med elever i behov av stöd. Aktiviteterna med hästarna, i stallet eller utemiljön, utformas i samarbete med skolans pedagoger och kan anpassas till den individuella utvecklingsplanen.
Under 2020/2021 genomförs en riktad insats för barn med autismspektrumdiagnos med stöd av Clas Groschinskys minnesfond.

Stallet som motiverande miljö

Stallet som motiverande miljö

”Med hästen känner jag mig trygg för dom låtsas inte.”

Syftar till att underlätta för barn med problematisk skolfrånvaro att bryta isoleringen i hemmet. Tiden i stallet kan motivera ditt barn till fysisk aktivitet, stärka förmågan att behålla fokus, delta i ett socialt sammanhang och stimulera utvecklandet av mod och minskad rädsla samt, inte minst, att känna lust och glädje! Under läsåret 2020/2021 stöds insatsen av Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse.

Hästunderstödda insatser för vuxna

Hästunderstödda insatser för vuxna

”Livskvalitet kan vara en mjuk mule.”

Vi erbjuder ett begränsat antal platser för dig som är äldre och i behov av en individuellt anpassad verksamhet. Verksamheten sker i egen regi eller i samarbete med olika rehabiliterings- och omsorgsaktörer, där vi kan bidra med specialkunskap och erfarenhet av hästunderstödda insatser. Vi vänder oss inte till en speciellt avgränsad målgrupp utan bedömer möjligheterna från fall till fall.

Hästunderstödda insatser i samverkan

Hästunderstödda insatser i samverkan

”Tillsammans kan vi möta samhällsutmaningar och främja en hållbar samhällsutveckling.”

Läsåret 2021/2022 genomför Central elevhälsa Ekerö kommun utvecklingsprojektet Skolnärmande via häst- och stallaktivitet i samverkan med stiftelsen. Till grund ligger behovet av att forma nya arbetssätt och lärmiljöer där eleven får stöd och möjlighet att närma sig skolan i sin egen takt. Stiftelsen har sedan år 2011 samarbetat med grundsärskolan Järva VIP Nytida, som har ridning för barn med autismspektrumdiagnos kopplat till skolan pedagogiska mål.