Vid Stall Kungsgården samarbetar vi i team med professioner inom skola, vård och omsorg.  Genom att utveckla samarbeten med professioner inom habilitering, BUP, elevhälsa, skola och socialtjänst kan vi berika utbudet av hjälpande insatser. Insatser som stärker hälsan ur ett holistiskt perspektiv – fysiskt, psykiskt och socialt.

Stall Kungsgårdsmodellen – skolnärmande genom häst- och stallaktivitet

På Stall Kungsgården möts människa och häst i en trygg miljö. Här kan elever med långvarig och omfattande skolfrånvaro få stöd att närma sig skolan på nytt. Arbetet bygger på en nära samverkan med elevhälsans och skolans stödjande personal. Verksamheten leds av Pia Tillberg OHI-certifierad leg. fysioterapeut med mångårig erfarenhet av att möta barn och unga med neuropsykiatriska utmaningar. Vårt fokus är på det som fungerar, ger glädje och skapar meningsfullhet.

”Vi står för de hästanknutna aktiviteterna och för en alternativ lärmiljö där lärare, skolpsykolog och annan stödjande personal kan bygga en relation till eleverna säger”, Pia Tillberg, verksamhetsansvarig

”Stall Kungsgårdsmodellen” har utvecklats i nära samverkan med Central elevhälsas Närvaroteam i Ekerö kommun.  Det startade i augusti 2021 som ett projekt med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (Spsm). Efter utvärdering av projektet är insatsen från höstterminen 2023 en del i Barn-och utbildningsförvaltningens ordinarie verksamhet för elever i grundskolan.

Utvärderingen visar att samtliga 14 elever som ingått i projektet skattar att de mår bättre, känner sig trygga i stallmiljön och att de närmat sig skola och undervisning i olika grad. Även vårdnadshavarna vittnar om den stora effekt insatsen haft för deras barn.  Konkreta exempel som nämns är bruten social isolering, att stallet givit trygghet och barnet blivit sett och uppmuntrat. Barnet har fått rutiner och en egen värld där hen tillåtits att växa, få positiva erfarenheter och vågat utmana sig själv. Det har hjälpt eleven att hitta sig själv och se sina styrkor.

För mer information kontakta
Pia Tillberg, pia@stallkungsgarden.se
Åsa Karström, asa.karstrom@ekero.se
Johan Sundqvist, johan.sundqvist@ekero.se

Hästunderstött lärande

Stiftelsen Hippocampus har samverkat med Grundsärskolan Nytida Järva VIP sedan 2011. Samarbetet initierades genom det Arvsfondsfinansierade projektet Hästanknuten verksamhet för barn med autism.

Verksamheten vänder sig till Anpassad grundskola och Fritids för elever med NPF och eventuell tilläggsdiagnos intellektuell funktionsnedsättning. Aktiviteterna med hästarna, i stallet eller utemiljön utformas i nära samarbete med skolans pedagoger och anpassas till läroplanen/den individuella utvecklingsplanen.

Hästen, stallet och utemiljön erbjuder en mångfald av meningsfulla aktiviteter som kan anpassas efter varje individs förutsättningar och intresse. Tiden i stallet kan motivera till fysisk aktivitet, stärka förmågan att behålla fokus, delta i ett socialt sammanhang och stimulera utvecklandet av mod och minskad rädsla samt, inte minst, att känna lust och glädje!

För mer information kontakta Pia Tillberg, pia@stallkungsgarden.se