Vid Stall Kungsgården samarbetar vi i team med professioner inom skola, vård och omsorg. Vårt mål är att tillhandahålla en miljö med aktiviteter som kan förstärka och komplettera terapeutiska och pedagogiska insatser.

Problematisk skolfrånvaro

Stall Kungsgården samverkar sedan vårterminen 2021 tvärprofessionellt med Närvaroteamet i Ekerö kommun. Samarbetet syftar till att stödja elever med en långvarig och ofrivillig skolfrånvaro att kunna närma sig skolan på nytt. Från höstterminen 2023 ingår det som en del i barn- och utbildningsförvaltningens ordinarie verksamhet för elever i grundskolan.

Utvärderingen efter det första läsåret visar enligt vårdnadshavare att stallaktiviteterna bidragit mycket positivt till barnets mående. Konkreta exempel som nämns är bruten social isolering, att stallet givit trygghet och barnet blivit sett och uppmuntrat. Barnet har fått rutiner och en egen värld där hen tillåtits att växa, få positiva erfarenheter och vågat utmana sig själv. Det har hjälpt eleven att hitta sig själv och se sina styrkor.

Till grund för samverkan ligger kommunens tvååriga projekt Stall Kungsgården – Skolnärmande via häst- och stallaktivitet, som fått stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) samt Stiftelsen Hippocampus projekt Stallet som motiverande miljö med stöd av Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse.

För mer information kontakta
Pia Tillberg, pia@stallkungsgarden.se
Åsa Karström, asa.karstrom@ekero.se
Johan Sundqvist, johan.sundqvist@ekero.se

Hästunderstött lärande

Stiftelsen Hippocampus har samverkat med Grundsärskolan Nytida Järva VIP sedan 2011. Samarbetet initierades genom det Arvsfondsfinansierade projektet Hästanknuten verksamhet för barn med autism.

Verksamheten vänder sig till Anpassad grundskola och Fritids för elever med NPF och eventuell tilläggsdiagnos intellektuell funktionsnedsättning. Aktiviteterna med hästarna, i stallet eller utemiljön utformas i nära samarbete med skolans pedagoger och anpassas till läroplanen/den individuella utvecklingsplanen.

Hästen, stallet och utemiljön erbjuder en mångfald av meningsfulla aktiviteter som kan anpassas efter varje individs förutsättningar och intresse. Tiden i stallet kan motivera till fysisk aktivitet, stärka förmågan att behålla fokus, delta i ett socialt sammanhang och stimulera utvecklandet av mod och minskad rädsla samt, inte minst, att känna lust och glädje!

För mer information kontakta Pia Tillberg, pia@stallkungsgarden.se