Forskning & Utveckling

Forskning

”Forskning och utveckling vid Stall Kungsgården ska bidra till att stödja människor i utsatta livssituationer genom individinriktade insatser som främjar ett värdigt liv.”
Gunilla Silfverberg, Seniorprofessor Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Verksamheten ska bidra till att förverkliga Agenda 2030 beträffande målen om god hälsa och välbefinnande samt minskad ojämlikhet. Alla insatser ska präglas av den människosyn som uttrycks i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och de fyra grundläggande principerna i barnkonventionen. Likaså ska hästens värde, värdighet och välbefinnande främjas. Mod, nyfikenhet, lyhördhet och etisk medvetenhet är ledord för forsknings- och utvecklingsinsatser.

Läs mer Stiftelsen Hippocampus forskningspolicy här

Utvecklingsprojekt

Läsåret 2021/2022 Skolnärmande via häst-och stallaktivitet

Att utveckla en verksamhet som hjälper elever med en problematisk skolfrånvaro att återgå till en fungerande skolsituation är ett prioriterat område. Läsåret 2021/2022 genomför Stall Kungsgården ett projektsamarbete med Central elevhälsa i Ekerö kommun som uppdragsgivare.  Hos oss kan eleverna erbjudas en alternativ och motiverande fysisk och social lärmiljö i lokaler utanför den ordinarie skolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten stödjer projektet som det även knyts forskning till.